zondag 3 december 2023

Nieuwe Meester, 02-12-2023

Op deze koude zaterdag is er een bijzondere bijeenkomst: een gezel wordt meester ...


Zoals gebruikelijk wordt zo'n heugelijk feit na afloop gevierd met een broedermaal.
Daarvoor wordt de tafel mooi gedekt, altijd mooi, altijd anders:

(klik HIER voor vergroting)

Er is gekozen voor een maaltijd van het Chinees restaurant Chi, winnaar award Beste Aziatische Restaurant:

(klik HIER voor vergroting)

Het eten is werkelijk voortreffelijk:

(klik HIER voor vergroting)


Het was weer een gezellig samenzijn ... de broedermaal verbroedert!


donderdag 23 november 2023

Nieuwe Aanwas, 21-11-2023

Vanavond hebben we een mooie bijeenkomst gehad, waarbij over een thema met elkaar werd gepraat. Het ging over een bepaalde functie in de loge en dan met name wat die functie met jou persoonlijk doet. Dat lokte interessante gesprekken uit; het is altijd leerzaam te luisteren naar andermans visie of mening.
Dat is het mooie van de vrijmetselarij: je luistert naar de ander en je praat er samen erover, waarbij ieder zijn mening mag zeggen, maar deze nooit mag opdringen ... we blijven vrij in wat we denken.
Zo'n avond als deze echoot na ... je gaat naar huis met iets om over na te denken.

Maar er was nog een reden om vanavond bijeen te komen: we hebben twee aanmeldingen ontvangen van nieuwe kandidaten. Over een aanvraag van lidmaatschap wordt door de leden altijd heel democratisch gestemd. Zo ook vanavond. De stemming was voor beide kandidaten positief, dus we gaan snel aan slag.

Zoals altijd eindigen wij de avond op een vrolijke noot met een hapje en . . .
 

. . . een drankje, want er moet natuurlijk getoast worden op de aanname van twee nieuwe kandidaten:
 

zondag 22 oktober 2023

Nieuwe schakel, 21 oktober 2023

Vandaag is Loge Mosam Trajectum een nieuwe schakel rijker:

Tijdens een warme en indrukwekkende ceremonie is de nieuwe schakel toegevoegd.

Om dit heugelijke feit te vieren was er na afloop een broedermaal voor alle aanwezigen:


De tafel werd gedekt voor 17 leden en de 'keukenploeg' heeft gezorgd voor een heerlijke maaltijd. Het werd een gezellig avond, mede dankzij de vele bezoekers!

zondag 15 oktober 2023

Open Avond, 3 oktober 2023
We kunnen terugkijken op een geslaagde Open Avond. Het ontvangst van de bezoekers vond plaats in de Voorhof, waar koffie en thee met vlaai voor iedereen klaar stond.
Na een half uurtje werd er in de Tempel door de voorzitter van de loge een interessante lezing gehouden voor de belangstellenden, waarin veel werd verduidelijkt over de vrijmetselarij.
Na afloop waren er hapjes en drankjes en kreeg men de gelegenheid om aan de aanwezige leden vragen te stellen. De leden waren herkenbaar aan hun 'Mosam-speldje'.

Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige avond, die in een warme sfeer plaatsvond. Nu maar hopen dat sommige geplante zaadjes ontkiemen...

Op naar de volgende Open Avond ūüėČ
Uitleg over vrijmetselarij

Op internet vind je veel informatie over vrijmetselarij ... goede informatie maar ook heel foute informatie.
Voor wie informatie zoekt is het best moeilijk onderscheid te maken tussen wat goede informatie is en wat niet.

Dit korte filmpje geeft een duidelijke en juiste uitleg over wat vrijmetselarij nou eigenlijk is:


zaterdag 14 oktober 2023

Loge Mosam Trajectum

Loge Mosam Trajectum is opgericht op 7 december 1985 in het mooie Maastricht.


De betekenis van haar naam is 'doorwaadbare plaats in de rivier de Maas'. Sinds de oprichting is zij gevestigd in de Heggenstraat 16A. in het historische centrum van Maastricht:

Heggenstraat 16A
(klik HIER voor vergroting)

Loge Mosam Trajectum is onderdeel van de
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij
LE DROIT HUMAIN


Wij zijn een internationale Orde, die mannen en vrouwen gelijkelijk toelaat, ongeacht etnische, maatschappelijke of sociale afkomst en ongeacht religieuze, politieke of filosofische overtuiging. 
Vrijheid van denken staat hoog in het vaandel van de vrijmetselaar.

Centraal staan verdraagzaamheid, de erkenning van het recht van ieder om zelfstandig te zoeken naar waarheid, het vertrouwen in de maakbaarheid van een betere samenleving en het streven naar individuele zelfontplooiing.
En dat allemaal onder het motto:

verbeter de wereld, begin bij jezelf

Wat is vrijmetselarij?

De oorsprong van de vrijmetselarij leidt naar de ambachtelijke verenigingen van steenhouwers en andere geschoolde arbeiders die zich bezig hielden met de bouw, met name van kathedralen. Deze verenigingen kenden leerlingen, gezellen en meesters. Deze benamingen worden nog steeds in de huidige vrijmetselarij gebruikt waaronder de graden waarin men word ingewijd: de eerste graad is die van leerling, de tweede graad gezel en de derde graad die van meester vrijmetselaar. 

De huidige vrijmetselaars zou je dan ook kunnen zien als 'spirituele bouwvakkers', naar het voorbeeld van de vroegere kathedralenbouwers.


Weinigen weten dat vrijmetselarij ook door mannen en vrouwen gezamenlijk kan worden beoefend. Dat gebeurt in zogenaamde 'gemengde' loges. Deze zijn al in 1893 opgericht in Parijs. Sinds die tijd zijn er in 60 landen binnen en buiten Europa groeperingen van Vrijmetselaren in deze gemengde orde opgericht. Desondanks is er over de Vrijmetselarij, en de gemengde vrijmetselarij in het bijzonder, weinig bekend. En als er dan iets over wordt gepubliceerd, is het vaak omgeven met een waas van geheimzinnigheid. 

Hopelijk neemt deze weblog die geheimzinnigheid enigszins weg, door uit te leggen waarom in deze jachtige tijd de vrijmetselarij de behoefte aan geestelijke verdieping kan ondersteunen. 

Op een bepaald moment hebben mensen behoefte aan handvatten om de steeds complexer wordende wereld om hen heen te begrijpen. Wellicht met de alles omvattende vraag: 'waartoe zijn we eigenlijk op aarde'. Het is moeilijk aan niet-vrijmetselaars uit te leggen wat de Vrijmetselarij voor haar leden betekent. Dat is iets wat men moet ervaren. Wel kan gesteld worden dat vrijmetselaars per definitie individualisten zijn en iedereen het op zijn eigen unieke wijze ervaart. Toch is er sprake van broederschap (waarbij dit begrip voor zowel mannen als vrouwen wordt gehanteerd). Binnen deze broederschap respecteert men elkaars opvattingen. Dogma's kent men niet en een ieder streeft naar een aanvaardbare waarheid waarbij men respect toont voor de opvattingen van de ander. 


Iedereen die 'vrij is en van goede naam' kan toetreden lot de Vrijmetselarij. Deze wat 'ouderwetse' uitdrukking wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijk bestel en dat men het democratisch gekozen gezag respecteert. Godsdienstige overtuiging, ras, stand of nationaliteit spelen geen rol. 

Wie tot de Vrijmetselarij toetreedt, vindt daar een soort van 'levensschool, een broederschap van vrouwen en mannen, die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving; zij streven naar een betere wereld, universele broederschap en liefde voor de medemens.
Dit draagt allemaal bij tot een betere zelfkennis en dus ook tot het worden van een beter mens (niet beter dan een ander, maar beter dan hij/zij zelf was), en mens die zijn bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.
Algemeen beschouwd kan het omschreven worden als een wens in het kader van "verbeter de wereld, begin bij jezelf".

Wat je leert in de Loge draag je mee in je persoonlijk leven. Zo kun je werken aan een betere samenleving.

Bij dit streven naar geestelijke verdieping wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze symbolen, in de vorm van werktuigen, zorgen ervoor dat er een gezamenlijk beeld ontstaat dat weer ruimte biedt voor individuele interpretatie. 

Deze symbolen zijn merendeels uit de bouwwereld afkomstig of gerelateerd aan het licht.
 

De Vrijmetselarij is zeker geen religie. Veel vrijmetselaars geloven wel in een hogere macht, maar dit is geen vereiste. Elk lid kan zijn eigen interpretatie geven aan de symbolen en rituelen (met rituelen worden de ceremonievorm met de daarbij horende teksten bedoeld). 

Op regelmatige basis komen vrijmetselaren bij elkaar in een zogenaamde loge. Met 'loge' wordt bedoeld het gebouw of de ruimte waar vrijmetselaars samenkomen.
Dit is afgeleid van de Engelse bouwloodsen, 'lodges' genaamd. Bij grote bouwwerken, vaak kathedralen, werden hier onder toezicht van de 'Master Mason' de leerlingen door de gezellen opgeleid.
De loge was niet alleen een praktische leerschool, maar ook een leefgemeenschap met een sterk ontwikkeld stelsel van normen en waarden.

De bijeenkomsten in de loge vinden plaats in twee ruimtes. De eerste wordt de Tempel genoemd:

foto by Paul Mellaart (klik HIER voor vergroting)

Tijdens deze bijeenkomsten kleedt men zich feestelijk: de vrouwen veelal in wit/zwarte kleding, terwijl de mannen een donker pak of smoking dragen. Deze bijeenkomsten hebben een officieel karakter: er wordt bv. een nieuw lid wordt ingewijd, of een lid krijgt een hogere graad, maar ook een lezing door een van de leden of een speciale gastspreker.

Doordat in de Tempel vast-omschreven rituelen worden uitgevoerd, kunnen de leden zich concentreren op de betekenis en hun interpretatie ervan en alle dagelijkse beslommeringen even laten voor wat ze zijn. Zo worden door veel vrijmetselaars de bijeenkomsten in de Tempel ervaren als een verkwikkend geestelijk bad, waardoor men zelfs de lichamelijke vermoeidheid vergeet. 

In een andere ruimte, de Voorhof; hier worden zaken van bestuurlijke en organisatorische aard besproken, bijvoorbeeld in een algemene ledenvergadering, of lezingen en discussies/comparities gehouden. Ook wordt hier de gezamenlijke maaltijd gehouden, het Broedermaal geheten. Dit volgt meestal na een bijeenkomst in de Tempel; het is een gezellig gebeuren dat de onderlinge verhoudingen bevordert en waar alle leden hun steentje aan bijdragen:
De gedekte tafel voor het Broedermaal in de Voorhof
 (klik HIER voor vergroting)

Samenvattend kun je stellen, dat de vrijmetselaar:
  • de hoge waarde erkent van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.
  • zoekt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.
  • het leven ziet als een uniek bouwwerk van de mensheid, dat plaats biedt aan iedereen die streeft naar goede verhoudingen en harmonie in de maatschappij, zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond, stand, levensbeschouwing of godsdienst.
  • bewust door het leven gaat, dat betekent voortdurend 'keuzes maken' en vooral naar jezelf kijken, jezelf leren kennen. Steeds toetsen hoe je in het leven staat, je bewust zijn van je verantwoordelijkheden naar jezelf en je omgeving. Het is ook een voortdurend zoeken naar een balans in je dagelijks leven.
  • niet oordeelt.
  • niet dogmatisch is en de ander vrij laat in diens overtuigingen. Hij heeft respect voor andere opvattingen en is op zoek naar meer en beter inzicht.
  • verdraagzaamheid betracht en streeft naar harmonie. Mede daardoor kan de Loge een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met uiteenlopende achtergronden. Al die mensen in de Loge zijn mensen die je anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Ook daar leer je van.
  • steun geeft  en hulp aan anderen waar mogelijk.

Zoals uit het vorenstaande moge blijken, is vrijmetselarij vooral een persoonlijke beleving en in die zin niet zo makkelijk in steekwoorden te bevatten.

Overigens, het beoefenen van de vrijmetselarij kan een leerschool voor het leven zijn, maar men is te allen tijde vrij om de vrijmetselarij weer te verlaten, ongeacht de reden.