zaterdag 14 oktober 2023

Werkwijze

Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap, zijn drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

Dit doel tracht zij te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking.

Er zijn twee soorten bijeenkomsten in de loge: de uitvoering van onze rituelen, en comparities. Een ‘comparitie’ is een bijeenkomt, waarbij door een lid of uitgenodigde, een lezing wordt gepresenteerd, over een bepaald onderwerp.
Na afloop wordt er over “gecompareerd”. Er wordt niet gediscussieerd op de manier, dat er een eensluidende conclusie moet worden getrokken, maar men legt, in vertrouwelijkheid, vragen, opvattingen en meningen ter vergelijking (compare) naast elkaar, zonder te proberen de ander te overtuigen van het eigen gelijk.


Hoog in het vaandel staat het respecteren van de waarheid van de ander, in plaats van één waarheid na te streven. De vrijmetselaar zoekt naar wat verbindt, en probeert weg te nemen wat verdeelt; dat is de kern van de vrijmetselarij.
De loge is een plek, waar de leden hun gedachten aanscherpen, Broederschap ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken en ontwikkelen. Binnen de beslotenheid van de loge vinden wij gelijkgestemden, geen gelijk denkenden.
De vrijmetselaar koestert de verschillende visies en denkwijzen.

Het verschil tussen u en mij is pas interessant.

Door haar manier van werken kan de vrijmetselarij een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen. Het opschrift op de Apollotempel in Delphi 'Ken U zelve heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.
'Ken U zelve' en 'Op u komt het aan' zijn twee maçonnieke lijfspreuken. Alle waarheid is hierin vervat: je kunt pas aan een andere samenleving werken als je eerst met jezelf in het reine bent gekomen.

De opbouw van onze Loge is breed en veelzijdig, jong en oud, mannen en vrouwen, met allen de wens aan zichzelf te werken.
Door stil te staan en met elkaar te praten over alle onderwerpen die ons kunnen bezighouden, blijven we in ontwikkeling en ontstaat groei.
Er zijn echter twee onderwerpen die in de Loge niet besproken worden: religie en politiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten