zaterdag 14 oktober 2023

Historie van Le Droit Humain

Over de oorsprong van de Vrijmetselarij is weinig met zekerheid te zeggen.

De symbolen en rituelen die nu nog gebruikt worden veronderstellen een heel lange geschiedenis. In de Vrijmetselarij kan men elementen aantreffen van inwijdingsrituelen van de oude mysteriën en verwantschap met de Katharen, de Tempelieren en de Kabbalisten. In de verschillende graden die de Vrijmetselarij kent, zijn lessen en gebruiken van deze groepen terug te vinden.

Een belangrijk fundament ligt in de Middeleeuwen, toen beroepsgroepen, waaronder bouwers en steenhouwers zich gingen verenigen in gilden. De functie van gilden was het bewaken van kwaliteit: aangesloten ambachtslieden moesten na een inwerkperiode proeven van bekwaamheid afleggen. De ontwikkeling van vakmanschap begon als leerling, vervolgens werd men gezel en ten slotte meester: graden die nog steeds van kracht zijn bij Vrijmetselaars. Naast de ontwikkeling van - geestelijk- vakmanschap hadden de gilden en hebben de Loges nu een sociale functie. Leden maken deel uit van een herkenbare groep, kennen en vertrouwen elkaar en voelen zich verbonden.

Metselaar en steenhouwers aan het werk ( kerk van Orsanmichele, Florence)
(klik HIER voor vergroting)

Mannelijke, vrouwelijke en gemengde vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is lang alleen voor mannen 'vrij en van goede naam' toegankelijk geweest. In de Anderson's Constitutions uit 1723 van James Anderson, een boek dat is uitgebracht op verzoek van de Engelse Grootloge, is opgenomen dat: 'degenen die toegelaten worden als lid van een Loge moeten goede en oprechte mannen zijn, vrijgeborenen en van rijpe en discrete leeftijd, geen lijfeigenen, geen vrouwen, geen immorele of aanstootgevende mannen, maar van goede naam'.
(klik HIER voor vergroting)

Bij uitzondering zijn door de eeuwen heen wel vrouwen in masculiene Loges opgenomen.
In 1730 werden in Frankrijk zogenaamde adoptieloges opgericht. De zichtbare positie van vrouwen in de Franse adel gaf hier aanleiding toe. Adoptie Vrijmetselarij (adoptie = beschermd) stond onder voogdij van de bestaande masculiene Loges en wijdde vrouwen in met een aangepast ritueel.

Inwijdingsceremonie van een dame Vrijmetselaar, 
begin 19e eeuw (waterverf op papier) door Franse School
(klik HIER voor vergroting)

De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain vindt zijn oorsprong in Parijs, waar in 1882 Maria Deraismes als eerste vrouw werd ingewijd in een masculiene vrijmetselaarsloge.

Maria Deraismes & Georges Martin
(klik HIER voor vergroting)

De maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw leidden tot het ontstaan van vele bewegingen die opkwamen voor gelijke rechten voor vrouwen. 
De Française Maria Deraismes, een actieve propagandiste voor de rechten van de vrouw, trok de aandacht van vrijmetselaars die jarenlang hadden gepleit voor gelijke behandeling van de vrouw met betrekking tot de toelating tot de Vrijmetselarij.


Na een lange periode van pogingen om vrouwen toe te laten tot bestaande Loges richtte Maria Deraismes op 4 maart 1893, met steun van één van de vooruitstrevende Vrijmetselaren dr. Georges Martin, de Grande Loge Symbolique Ecossaise de France Le Droit Humain op. De nieuwe Grootloge stond open voor allen, zonder onderscheid van geslacht, godsdienst of ras.

Op de voorgevel van het hoofdgebouw van de IOGVM 'LE DROIT HUMAIN' in Parijs staat: De vrouw heeft in de mensheid dezelfde plichten als de man; zij behoort dezelfde rechten in het gezin en in de maatschappij te hebben:

(klik HIER voor vergroting)

Dankzij de vasthoudendheid van enkele maçons - en vooral van Georges Martin - bestaat er nu een Internationale Orde die, op basis van gelijkwaardigheid, zowel mannen als vrouwen toelaat. In elk land waar daartoe behoefte bestaat, kan een nationale afdeling worden opgericht.

Elf jaar na de oprichting van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' te Parijs in 1893 werden in Nederland, op 18 juni 1904, de eerste leden van de Orde ingewijd. De eerste Loge in Nederland werd een jaar later, op 10 juni 1905 in Amsterdam geïnstalleerd. Georges Martin, medeoprichter van de Orde woonde de plechtigheid bij en hield een rede waarin hij de gemengde Vrijmetselarij in Nederland een krachtige groei toewenste. De oprichting van de Loge in Amsterdam werd in het tweede decennium van de 20e eeuw gevolgd door Loges in Den Haag, Laren, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Sindsdien zijn er vele Loges bij gekomen. Ook zijn er Loges verdwenen.
Tegenwoordig bestaat Le Droit Humain in 60 landen, waarvan 40 een eigen website hebben.

Organisatie in Nederland

De Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain telt 17 Loges. Elke Loge heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Zij worden tijdens de jaarlijkse verkiezingen gekozen, volgens bepalingen die zijn vastgelegd in een Algemeen Reglement. Elke Loge heeft daarnaast een Huishoudelijk Reglement. Leden met tenminste de graad van meester kunnen zich kandidaat stellen voor Loge-functies. Naast de gebruikelijke bestuurlijke functies zijn er ook rituele functies.


Onze Loge "Mosam Trajectum" te Maastricht is opgericht op 5 april 1985 in Maastricht.
In 2025 hopen wij ons 40-jarig bestaan te vieren ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten