zaterdag 14 oktober 2023

BroederschapEen van de belangrijkste aspecten binnen de vrijmetselarij is ‘broederschap’. Het woord broederschap valt vaak binnen en buiten de loge maar dat wil niet zeggen dat het een eenvoudige opdracht is.
Broederschap hoort geen leeg woord te zijn, geen lege huls. Als men ziet dat een andere vrijmetselaar het moeilijk heeft dient men hem bij te staan. Maar men is ook zuster of broeder van zichzelf.

De vrijmetselaar moet/mag zijn leven zelf vorm geven en verder ontwikkelen; er zijn geen richtingen aangegeven, het zijn allemaal eigen keuzes. Als vrijmetselaars elkaar bijstaan dan doen zij dat in broederschap d.w.z. zij helpen de ander in zijn of haar kracht te komen.
Broederschap betekent niet elkaars lasten overnemen maar wel de ander bijstaan opdat hij of zij die last zelf kan dragen.


Vrijmetselaars noemen elkaar ‘zuster’ of ‘broeder’ en geven daarmee aan, dat zij - ondanks alle mogelijke onderlinge verschillen - elkaar als gelijke erkennen. Men wenst zijn zuster of broeder al het goede toe en verwacht dat zij dat ook terug doen. 
Deze boodschap is terug te vinden in alle grote godsdiensten, in de vorm van ‘hou van je naaste als van jezelf’ en ‘doe een ander niet aan wat je jezelf niet zou aandoen’ (wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet).

Het is de taak van iedere vrijmetselaar om zijn mede-logelid als broeder te accepteren en te ondersteunen, ongeacht zijn persoonlijke voorkeuren. Deze acceptatie van 'anderen' is de basis van de leerschool die vrijmetselarij heet. Immers de vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Hij ziet het leven als een uniek bouwwerk van de mensheid, dat plaats biedt aan iedereen die streeft naar goede verhoudingen en harmonie in de maatschappij, zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond, levensbeschouwing of godsdienst.

Een vrijmetselaar moet niet blijven stilstaan bij de gebreken en tekortkomingen van zijn zusters en broeders, maar er moet een opbouwend meevoelen van hem uitgaan. Dit strekt zich uit tot alle onvolmaaktheden van de menselijke natuur. Alleen via broederliefde kunnen alle punten van discussie tussen mensen, zeker op het vlak van politiek en religie worden overbrugd.

Het verschil tussen broederschap & vriendschap

De basis van broederschap bij de vrijmetselarij is niet gelijk aan die van vriendschap; ze hebben niets met elkaar te maken. Je kunt ze zelfs zien elkaars tegenpolen noemen. Je kunt daarom ook niet verwachten dat alle zusters en broeders in een loge vrienden worden.

Vriendschap ontstaat, is makkelijk en moeiteloos. Het ontstaat wanneer men de voorkeur geeft aan wat het beste bij je past, waar je je prettig bij voelt, een over en weer begrip, een ongedwongen vanzelfsprekendheid, dezelfde kijk op het leven.

Broederschap is een gegeven, is moeilijk en er is werk aan de winkel: door het arbeiden in de Tempel en de symboliek van de gereedschappen kan men komen tot een acceptatie en begrip van de verschillen met de ander. Dit is het leerproces tot broederschap. Het rituaal en de symboliek zijn de kern van de vrijmetselarij, hierin zit de boodschap.

Broederschap is meer dan de som der delen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten