zondag 22 oktober 2023

Nieuwe schakel, 21 oktober 2023

Vandaag is Loge Mosam Trajectum een nieuwe schakel rijker:

Tijdens een warme en indrukwekkende ceremonie is de nieuwe schakel toegevoegd.

Om dit heugelijke feit te vieren was er na afloop een broedermaal voor alle aanwezigen:


De tafel werd gedekt voor 17 leden en de 'keukenploeg' heeft gezorgd voor een heerlijke maaltijd. Het werd een gezellig avond, mede dankzij de vele bezoekers!

zondag 15 oktober 2023

Open Avond, 3 oktober 2023
We kunnen terugkijken op een geslaagde Open Avond. Het ontvangst van de bezoekers vond plaats in de Voorhof, waar koffie en thee met vlaai voor iedereen klaar stond.
Na een half uurtje werd er in de Tempel door de voorzitter van de loge een interessante lezing gehouden voor de belangstellenden, waarin veel werd verduidelijkt over de vrijmetselarij.
Na afloop waren er hapjes en drankjes en kreeg men de gelegenheid om aan de aanwezige leden vragen te stellen. De leden waren herkenbaar aan hun 'Mosam-speldje'.

Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige avond, die in een warme sfeer plaatsvond. Nu maar hopen dat sommige geplante zaadjes ontkiemen...

Op naar de volgende Open Avond ūüėČ
Uitleg over vrijmetselarij

Op internet vind je veel informatie over vrijmetselarij ... goede informatie maar ook heel foute informatie.
Voor wie informatie zoekt is het best moeilijk onderscheid te maken tussen wat goede informatie is en wat niet.

Dit korte filmpje geeft een duidelijke en juiste uitleg over wat vrijmetselarij nou eigenlijk is:


zaterdag 14 oktober 2023

Loge Mosam Trajectum

Loge Mosam Trajectum is opgericht op 7 december 1985 in het mooie Maastricht.


De betekenis van haar naam is 'doorwaadbare plaats in de rivier de Maas'. Sinds de oprichting is zij gevestigd in de Heggenstraat 16A. in het historische centrum van Maastricht:

Heggenstraat 16A
(klik HIER voor vergroting)

Loge Mosam Trajectum is onderdeel van de
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij
LE DROIT HUMAIN


Wij zijn een internationale Orde, die mannen en vrouwen gelijkelijk toelaat, ongeacht etnische, maatschappelijke of sociale afkomst en ongeacht religieuze, politieke of filosofische overtuiging. 
Vrijheid van denken staat hoog in het vaandel van de vrijmetselaar.

Centraal staan verdraagzaamheid, de erkenning van het recht van ieder om zelfstandig te zoeken naar waarheid, het vertrouwen in de maakbaarheid van een betere samenleving en het streven naar individuele zelfontplooiing.
En dat allemaal onder het motto:

verbeter de wereld, begin bij jezelf

Wat is vrijmetselarij?

De oorsprong van de vrijmetselarij leidt naar de ambachtelijke verenigingen van steenhouwers en andere geschoolde arbeiders die zich bezig hielden met de bouw, met name van kathedralen. Deze verenigingen kenden leerlingen, gezellen en meesters. Deze benamingen worden nog steeds in de huidige vrijmetselarij gebruikt waaronder de graden waarin men word ingewijd: de eerste graad is die van leerling, de tweede graad gezel en de derde graad die van meester vrijmetselaar. 

De huidige vrijmetselaars zou je dan ook kunnen zien als 'spirituele bouwvakkers', naar het voorbeeld van de vroegere kathedralenbouwers.


Weinigen weten dat vrijmetselarij ook door mannen en vrouwen gezamenlijk kan worden beoefend. Dat gebeurt in zogenaamde 'gemengde' loges. Deze zijn al in 1893 opgericht in Parijs. Sinds die tijd zijn er in 60 landen binnen en buiten Europa groeperingen van Vrijmetselaren in deze gemengde orde opgericht. Desondanks is er over de Vrijmetselarij, en de gemengde vrijmetselarij in het bijzonder, weinig bekend. En als er dan iets over wordt gepubliceerd, is het vaak omgeven met een waas van geheimzinnigheid. 

Hopelijk neemt deze weblog die geheimzinnigheid enigszins weg, door uit te leggen waarom in deze jachtige tijd de vrijmetselarij de behoefte aan geestelijke verdieping kan ondersteunen. 

Op een bepaald moment hebben mensen behoefte aan handvatten om de steeds complexer wordende wereld om hen heen te begrijpen. Wellicht met de alles omvattende vraag: 'waartoe zijn we eigenlijk op aarde'. Het is moeilijk aan niet-vrijmetselaars uit te leggen wat de Vrijmetselarij voor haar leden betekent. Dat is iets wat men moet ervaren. Wel kan gesteld worden dat vrijmetselaars per definitie individualisten zijn en iedereen het op zijn eigen unieke wijze ervaart. Toch is er sprake van broederschap (waarbij dit begrip voor zowel mannen als vrouwen wordt gehanteerd). Binnen deze broederschap respecteert men elkaars opvattingen. Dogma's kent men niet en een ieder streeft naar een aanvaardbare waarheid waarbij men respect toont voor de opvattingen van de ander. 


Iedereen die 'vrij is en van goede naam' kan toetreden lot de Vrijmetselarij. Deze wat 'ouderwetse' uitdrukking wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijk bestel en dat men het democratisch gekozen gezag respecteert. Godsdienstige overtuiging, ras, stand of nationaliteit spelen geen rol. 

Wie tot de Vrijmetselarij toetreedt, vindt daar een soort van 'levensschool, een broederschap van vrouwen en mannen, die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving; zij streven naar een betere wereld, universele broederschap en liefde voor de medemens.
Dit draagt allemaal bij tot een betere zelfkennis en dus ook tot het worden van een beter mens (niet beter dan een ander, maar beter dan hij/zij zelf was), en mens die zijn bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.
Algemeen beschouwd kan het omschreven worden als een wens in het kader van "verbeter de wereld, begin bij jezelf".

Wat je leert in de Loge draag je mee in je persoonlijk leven. Zo kun je werken aan een betere samenleving.

Bij dit streven naar geestelijke verdieping wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze symbolen, in de vorm van werktuigen, zorgen ervoor dat er een gezamenlijk beeld ontstaat dat weer ruimte biedt voor individuele interpretatie. 

Deze symbolen zijn merendeels uit de bouwwereld afkomstig of gerelateerd aan het licht.
 

De Vrijmetselarij is zeker geen religie. Veel vrijmetselaars geloven wel in een hogere macht, maar dit is geen vereiste. Elk lid kan zijn eigen interpretatie geven aan de symbolen en rituelen (met rituelen worden de ceremonievorm met de daarbij horende teksten bedoeld). 

Op regelmatige basis komen vrijmetselaren bij elkaar in een zogenaamde loge. Met 'loge' wordt bedoeld het gebouw of de ruimte waar vrijmetselaars samenkomen.
Dit is afgeleid van de Engelse bouwloodsen, 'lodges' genaamd. Bij grote bouwwerken, vaak kathedralen, werden hier onder toezicht van de 'Master Mason' de leerlingen door de gezellen opgeleid.
De loge was niet alleen een praktische leerschool, maar ook een leefgemeenschap met een sterk ontwikkeld stelsel van normen en waarden.

De bijeenkomsten in de loge vinden plaats in twee ruimtes. De eerste wordt de Tempel genoemd:

foto by Paul Mellaart (klik HIER voor vergroting)

Tijdens deze bijeenkomsten kleedt men zich feestelijk: de vrouwen veelal in wit/zwarte kleding, terwijl de mannen een donker pak of smoking dragen. Deze bijeenkomsten hebben een officieel karakter: er wordt bv. een nieuw lid wordt ingewijd, of een lid krijgt een hogere graad, maar ook een lezing door een van de leden of een speciale gastspreker.

Doordat in de Tempel vast-omschreven rituelen worden uitgevoerd, kunnen de leden zich concentreren op de betekenis en hun interpretatie ervan en alle dagelijkse beslommeringen even laten voor wat ze zijn. Zo worden door veel vrijmetselaars de bijeenkomsten in de Tempel ervaren als een verkwikkend geestelijk bad, waardoor men zelfs de lichamelijke vermoeidheid vergeet. 

In een andere ruimte, de Voorhof; hier worden zaken van bestuurlijke en organisatorische aard besproken, bijvoorbeeld in een algemene ledenvergadering, of lezingen en discussies/comparities gehouden. Ook wordt hier de gezamenlijke maaltijd gehouden, het Broedermaal geheten. Dit volgt meestal na een bijeenkomst in de Tempel; het is een gezellig gebeuren dat de onderlinge verhoudingen bevordert en waar alle leden hun steentje aan bijdragen:
De gedekte tafel voor het Broedermaal in de Voorhof
 (klik HIER voor vergroting)

Samenvattend kun je stellen, dat de vrijmetselaar:
 • de hoge waarde erkent van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.
 • zoekt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.
 • het leven ziet als een uniek bouwwerk van de mensheid, dat plaats biedt aan iedereen die streeft naar goede verhoudingen en harmonie in de maatschappij, zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond, stand, levensbeschouwing of godsdienst.
 • bewust door het leven gaat, dat betekent voortdurend 'keuzes maken' en vooral naar jezelf kijken, jezelf leren kennen. Steeds toetsen hoe je in het leven staat, je bewust zijn van je verantwoordelijkheden naar jezelf en je omgeving. Het is ook een voortdurend zoeken naar een balans in je dagelijks leven.
 • niet oordeelt.
 • niet dogmatisch is en de ander vrij laat in diens overtuigingen. Hij heeft respect voor andere opvattingen en is op zoek naar meer en beter inzicht.
 • verdraagzaamheid betracht en streeft naar harmonie. Mede daardoor kan de Loge een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met uiteenlopende achtergronden. Al die mensen in de Loge zijn mensen die je anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Ook daar leer je van.
 • steun geeft  en hulp aan anderen waar mogelijk.

Zoals uit het vorenstaande moge blijken, is vrijmetselarij vooral een persoonlijke beleving en in die zin niet zo makkelijk in steekwoorden te bevatten.

Overigens, het beoefenen van de vrijmetselarij kan een leerschool voor het leven zijn, maar men is te allen tijde vrij om de vrijmetselarij weer te verlaten, ongeacht de reden.

Wat is de vrijmetselarij niet

Er doen veel verhalen de ronde over wat de vrijmetselarij is, maar zelden lees je wat de vrijmetselarij niet is:
 • Vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar wel besloten. Vrijmetselaars zijn vrijdenkers. De beslotenheid wordt tevens gehanteerd om te waarborgen dat de loge een veilige plaats voor vrijdenkers is. Door de geschiedenis heen zijn vrijdenkende mensen vervolgd en hardhandig aangepakt door totalitaire regimes.
 • Vrijmetselarij is geen godsdienst, wat niet wil zeggen dat vrijmetselaren antireligieus of ongodsdienstig zouden zijn. Iedere vrijmetselaar geeft zijn eigen invulling aan zijn eigen gedachten en gevoelens over religie en godsdienst. Zo kan een vrijmetselaar in Nederland actief lid zijn van welke kerk dan ook.
 • Een vrijmetselaar is niet dogmatisch, en laat de ander vrij in diens overtuigingen. Hij heeft respect voor andere opvattingen, en is op zoek naar meer en beter inzicht.

 • Vrijmetselarij is geen sekte. Vrijmetselaars hebben geen radicale idee√ęn over geloofsmateries. Zij hebben de vrijheid van denken en handelen hoog in het vaandel.
 • Vrijmetselarij is geen occult genootschap; er is geen sprake van verborgen- of bovennatuurlijke zaken.
De vrijmetselarij zal niet een bepaald filosofisch stelsel bevorderen of propageren. Wel gaat ze uit van de gedachte dat de leden bewust willen nadenken over levensvragen en dat zij hun gedachten in een vertrouwde kring aan die van anderen willen toetsen. Maar het staat ieder vrij zijn eigen weg te zoeken naar geestelijke verdieping en die filosofie te bestuderen die hem/haar naar eigen overtuiging het meest zinvol voorkomt.

Historie van Le Droit Humain

Over de oorsprong van de Vrijmetselarij is weinig met zekerheid te zeggen.

De symbolen en rituelen die nu nog gebruikt worden veronderstellen een heel lange geschiedenis. In de Vrijmetselarij kan men elementen aantreffen van inwijdingsrituelen van de oude mysteri√ęn en verwantschap met de Katharen, de Tempelieren en de Kabbalisten. In de verschillende graden die de Vrijmetselarij kent, zijn lessen en gebruiken van deze groepen terug te vinden.

Een belangrijk fundament ligt in de Middeleeuwen, toen beroepsgroepen, waaronder bouwers en steenhouwers zich gingen verenigen in gilden. De functie van gilden was het bewaken van kwaliteit: aangesloten ambachtslieden moesten na een inwerkperiode proeven van bekwaamheid afleggen. De ontwikkeling van vakmanschap begon als leerling, vervolgens werd men gezel en ten slotte meester: graden die nog steeds van kracht zijn bij Vrijmetselaars. Naast de ontwikkeling van - geestelijk- vakmanschap hadden de gilden en hebben de Loges nu een sociale functie. Leden maken deel uit van een herkenbare groep, kennen en vertrouwen elkaar en voelen zich verbonden.

Metselaar en steenhouwers aan het werk ( kerk van Orsanmichele, Florence)
(klik HIER voor vergroting)

Mannelijke, vrouwelijke en gemengde vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is lang alleen voor mannen 'vrij en van goede naam' toegankelijk geweest. In de Anderson's Constitutions uit 1723 van James Anderson, een boek dat is uitgebracht op verzoek van de Engelse Grootloge, is opgenomen dat: 'degenen die toegelaten worden als lid van een Loge moeten goede en oprechte mannen zijn, vrijgeborenen en van rijpe en discrete leeftijd, geen lijfeigenen, geen vrouwen, geen immorele of aanstootgevende mannen, maar van goede naam'.
(klik HIER voor vergroting)

Bij uitzondering zijn door de eeuwen heen wel vrouwen in masculiene Loges opgenomen.
In 1730 werden in Frankrijk zogenaamde adoptieloges opgericht. De zichtbare positie van vrouwen in de Franse adel gaf hier aanleiding toe. Adoptie Vrijmetselarij (adoptie = beschermd) stond onder voogdij van de bestaande masculiene Loges en wijdde vrouwen in met een aangepast ritueel.

Inwijdingsceremonie van een dame Vrijmetselaar, 
begin 19e eeuw (waterverf op papier) door Franse School
(klik HIER voor vergroting)

De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain vindt zijn oorsprong in Parijs, waar in 1882 Maria Deraismes als eerste vrouw werd ingewijd in een masculiene vrijmetselaarsloge.

Maria Deraismes & Georges Martin
(klik HIER voor vergroting)

De maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw leidden tot het ontstaan van vele bewegingen die opkwamen voor gelijke rechten voor vrouwen. 
De Française Maria Deraismes, een actieve propagandiste voor de rechten van de vrouw, trok de aandacht van vrijmetselaars die jarenlang hadden gepleit voor gelijke behandeling van de vrouw met betrekking tot de toelating tot de Vrijmetselarij.


Na een lange periode van pogingen om vrouwen toe te laten tot bestaande Loges richtte Maria Deraismes op 4 maart 1893, met steun van één van de vooruitstrevende Vrijmetselaren dr. Georges Martin, de Grande Loge Symbolique Ecossaise de France Le Droit Humain op. De nieuwe Grootloge stond open voor allen, zonder onderscheid van geslacht, godsdienst of ras.

Op de voorgevel van het hoofdgebouw van de IOGVM 'LE DROIT HUMAIN' in Parijs staat: De vrouw heeft in de mensheid dezelfde plichten als de man; zij behoort dezelfde rechten in het gezin en in de maatschappij te hebben:

(klik HIER voor vergroting)

Dankzij de vasthoudendheid van enkele maçons - en vooral van Georges Martin - bestaat er nu een Internationale Orde die, op basis van gelijkwaardigheid, zowel mannen als vrouwen toelaat. In elk land waar daartoe behoefte bestaat, kan een nationale afdeling worden opgericht.

Elf jaar na de oprichting van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' te Parijs in 1893 werden in Nederland, op 18 juni 1904, de eerste leden van de Orde ingewijd. De eerste Loge in Nederland werd een jaar later, op 10 juni 1905 in Amsterdam ge√Įnstalleerd. Georges Martin, medeoprichter van de Orde woonde de plechtigheid bij en hield een rede waarin hij de gemengde Vrijmetselarij in Nederland een krachtige groei toewenste. De oprichting van de Loge in Amsterdam werd in het tweede decennium van de 20e eeuw gevolgd door Loges in Den Haag, Laren, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Sindsdien zijn er vele Loges bij gekomen. Ook zijn er Loges verdwenen.
Tegenwoordig bestaat Le Droit Humain in 60 landen, waarvan 40 een eigen website hebben.

Organisatie in Nederland

De Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain telt 17 Loges. Elke Loge heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Zij worden tijdens de jaarlijkse verkiezingen gekozen, volgens bepalingen die zijn vastgelegd in een Algemeen Reglement. Elke Loge heeft daarnaast een Huishoudelijk Reglement. Leden met tenminste de graad van meester kunnen zich kandidaat stellen voor Loge-functies. Naast de gebruikelijke bestuurlijke functies zijn er ook rituele functies.


Onze Loge "Mosam Trajectum" te Maastricht is opgericht op 5 april 1985 in Maastricht.
In 2025 hopen wij ons 40-jarig bestaan te vieren ...


BroederschapEen van de belangrijkste aspecten binnen de vrijmetselarij is ‘broederschap’. Het woord broederschap valt vaak binnen en buiten de loge maar dat wil niet zeggen dat het een eenvoudige opdracht is.
Broederschap hoort geen leeg woord te zijn, geen lege huls. Als men ziet dat een andere vrijmetselaar het moeilijk heeft dient men hem bij te staan. Maar men is ook zuster of broeder van zichzelf.

De vrijmetselaar moet/mag zijn leven zelf vorm geven en verder ontwikkelen; er zijn geen richtingen aangegeven, het zijn allemaal eigen keuzes. Als vrijmetselaars elkaar bijstaan dan doen zij dat in broederschap d.w.z. zij helpen de ander in zijn of haar kracht te komen.
Broederschap betekent niet elkaars lasten overnemen maar wel de ander bijstaan opdat hij of zij die last zelf kan dragen.


Vrijmetselaars noemen elkaar ‘zuster’ of ‘broeder’ en geven daarmee aan, dat zij - ondanks alle mogelijke onderlinge verschillen - elkaar als gelijke erkennen. Men wenst zijn zuster of broeder al het goede toe en verwacht dat zij dat ook terug doen. 
Deze boodschap is terug te vinden in alle grote godsdiensten, in de vorm van ‘hou van je naaste als van jezelf’ en ‘doe een ander niet aan wat je jezelf niet zou aandoen’ (wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet).

Het is de taak van iedere vrijmetselaar om zijn mede-logelid als broeder te accepteren en te ondersteunen, ongeacht zijn persoonlijke voorkeuren. Deze acceptatie van 'anderen' is de basis van de leerschool die vrijmetselarij heet. Immers de vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Hij ziet het leven als een uniek bouwwerk van de mensheid, dat plaats biedt aan iedereen die streeft naar goede verhoudingen en harmonie in de maatschappij, zonder onderscheid naar ras, etnische achtergrond, levensbeschouwing of godsdienst.

Een vrijmetselaar moet niet blijven stilstaan bij de gebreken en tekortkomingen van zijn zusters en broeders, maar er moet een opbouwend meevoelen van hem uitgaan. Dit strekt zich uit tot alle onvolmaaktheden van de menselijke natuur. Alleen via broederliefde kunnen alle punten van discussie tussen mensen, zeker op het vlak van politiek en religie worden overbrugd.

Het verschil tussen broederschap & vriendschap

De basis van broederschap bij de vrijmetselarij is niet gelijk aan die van vriendschap; ze hebben niets met elkaar te maken. Je kunt ze zelfs zien elkaars tegenpolen noemen. Je kunt daarom ook niet verwachten dat alle zusters en broeders in een loge vrienden worden.

Vriendschap ontstaat, is makkelijk en moeiteloos. Het ontstaat wanneer men de voorkeur geeft aan wat het beste bij je past, waar je je prettig bij voelt, een over en weer begrip, een ongedwongen vanzelfsprekendheid, dezelfde kijk op het leven.

Broederschap is een gegeven, is moeilijk en er is werk aan de winkel: door het arbeiden in de Tempel en de symboliek van de gereedschappen kan men komen tot een acceptatie en begrip van de verschillen met de ander. Dit is het leerproces tot broederschap. Het rituaal en de symboliek zijn de kern van de vrijmetselarij, hierin zit de boodschap.

Broederschap is meer dan de som der delen.

Werkwijze

Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap, zijn drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

Dit doel tracht zij te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking.

Er zijn twee soorten bijeenkomsten in de loge: de uitvoering van onze rituelen, en comparities. Een ‘comparitie’ is een bijeenkomt, waarbij door een lid of uitgenodigde, een lezing wordt gepresenteerd, over een bepaald onderwerp.
Na afloop wordt er over “gecompareerd”. Er wordt niet gediscussieerd op de manier, dat er een eensluidende conclusie moet worden getrokken, maar men legt, in vertrouwelijkheid, vragen, opvattingen en meningen ter vergelijking (compare) naast elkaar, zonder te proberen de ander te overtuigen van het eigen gelijk.


Hoog in het vaandel staat het respecteren van de waarheid van de ander, in plaats van √©√©n waarheid na te streven. De vrijmetselaar zoekt naar wat verbindt, en probeert weg te nemen wat verdeelt; dat is de kern van de vrijmetselarij.
De loge is een plek, waar de leden hun gedachten aanscherpen, Broederschap ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken en ontwikkelen. Binnen de beslotenheid van de loge vinden wij gelijkgestemden, geen gelijk denkenden.
De vrijmetselaar koestert de verschillende visies en denkwijzen.

Het verschil tussen u en mij is pas interessant.

Door haar manier van werken kan de vrijmetselarij een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen. Het opschrift op de Apollotempel in Delphi 'Ken U zelve heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.
'Ken U zelve' en 'Op u komt het aan' zijn twee maçonnieke lijfspreuken. Alle waarheid is hierin vervat: je kunt pas aan een andere samenleving werken als je eerst met jezelf in het reine bent gekomen.

De opbouw van onze Loge is breed en veelzijdig, jong en oud, mannen en vrouwen, met allen de wens aan zichzelf te werken.
Door stil te staan en met elkaar te praten over alle onderwerpen die ons kunnen bezighouden, blijven we in ontwikkeling en ontstaat groei.
Er zijn echter twee onderwerpen die in de Loge niet besproken worden: religie en politiek.

Werken met symbolen

De werkwijze van de vrijmetselarij is compleet symbolisch. Er wordt gebruik gemaakt van bouw- en lichtsymboliek.

BOUWSYMBOLIEK

Een van de meest geaccepteerde theorie√ęn is dat de vrijmetselarij haar oorsprong heeft in de gilden van de metselaars, de bouwgilden. 


De huidige vrijmetselarij heeft nog veel overeenkomsten met de bouwgilden. Zo vinden veel woorden en termen die in de vrijmetselarij gebruikt worden, hier hun oorsprong.

Dat geldt ook voor de rangorde Leerling, Gezel en Meester, het begrip Loge voor een werkplaats, het kiezen van de Meester van de Loge en de Opzieners, alsmede het gebruik van de bouwwerktuigen als symbolen.
Dat een Leerling leert zijn werk in de wereld in een groter verband te beschouwen, komt zowel het werk als de werker ten goede..

De hoofdgedachte is dat de vrijmetselaar zichzelf symbolisch beschouwt als een 'ruwe steen'.
In iedere 'Ruwe Steen' zit een zuivere Kubieke Steen verborgen, maar niemand kon dat nog zien. Het is het symbool van het betere in jezelf.
Zijn voornaamste opdracht is het werken aan die ruwe steen, die hij moet bewerken om uiteindelijk als afgewerkte steen, gesymboliseerd door de kubieke steen, te passen in de Tempel der Mensheid. De Tempel der Mensheid is ook een symbool en staat voor de individuele mens, de mensheid en de wereld.
Overigens verbeeldt het logo van Le Droit Humain een ruwe steen, met binnenin een zuivere kubiek:


Het gebruik van werktuigen, bijvoorbeeld hamer en beitel, speelt daarbij een belangrijke rol. Immers zonder een hamer en een beitel kun je een ruwe steen niet bewerken:

Omdat iedere vrijmetselaar ook maar een gewoon mens is weet hij dat hij het ideaal van de perfecte kubiek tijdens zijn leven niet zal bereiken; het zal nooit af of volmaakt zijn. Toch blijft het streven hiernaar, het blijven polijsten, zijn belangrijkste taak.

De Passer en de Winkelhaak zijn de meest bekende symbolen van de vrijmetselarij. Beide zijn gereedschappen of werktuigen met een diepe symboliek:
 • Wanneer een ontwerp gemaakt wordt, wordt de Passer gehanteerd. Hierbij moet nagedacht worden, en dit is dus geestelijke arbeid.
 • Wanneer de Opziener het werk controleert, wordt de Winkelhaak gebruikt. De gebouwde materie wordt gecontroleerd, hij is dus bezig met de materie, met het aardse.
Zo zijn Passer en Winkelhaak samen het symbool van het stoffelijke en het geestelijke.


In de middeleeuwse schilderkunst werd de schepper van het universum voorgesteld als een meetkundige met in zijn hand een Passer waarmee hij de wereld kon tekenen:


LICHTSYMBOLIEK

Net zoals de bouwsymboliek speelt de lichtsymboliek een grote rol in de vrijmetselarij. De drie grote lichten van de vrijmetselarij zijn het boek van de heilige kennis, de passer en de winkelhaak. Door de eeuwen heen heeft zich een lichtsymboliek ontwikkelt en wordt de tegenstelling tussen licht en duisternis als de strijd tussen goed en kwaad gezien.

De geblokte vloer in de Tempel verzinnebeeldt eveneens de tegenstelling tussen licht en duisternis, goed en kwaad enz.


​Bij rituele werkzaamheden ligt in onze loge de bijbel. Wij noemen dit het het 'Boek van de Heilige Kennis' opengeslagen bij het evangelie van Johannes. Hierin wordt nadrukkelijk verwezen naar de betekenis van het licht en de duisternis. De bijbel wordt door ons ook als symbool beschouwd.
Bij de inwijding van een niet-christelijke kandidaat wordt overigens een 'boek der heilige wet' gebruikt dat door de betrokkene wordt erkend, bijvoorbeeld de Koran, de Torah of de Bhagavad Gita. Er is dus altijd een heilig boek geopend als symbool van hogere normen en waarden.

Symbolisch gaat de vrijmetselaar tijdens de inwijding van de duisternis (de onwetendheid) naar het licht (de inzicht, kennis). Behalve de reeds genoemde drie grote lichten kent de vrijmetselarij ook drie kleine lichten: Wijsheid, Kracht en Schoonheid. Deze drie begrippen spelen binnen de vrijmetselarij een belangrijke rol. Wijsheid en Kracht leer je ontwikkelen en komt vanuit jezelf. Schoonheid kan slechts bereikt worden indien er een harmonische samenwerking van Wijsheid en Kracht plaatsvindt.

Er wordt er van uitgegaan dat de vrijmetselaar in een hoger principe gelooft. Deze wordt de Opperbouwmeester van het Heelal genoemd. Iemand kan daarmee God in gedachten hebben, of Allah, of JHWH. Weer iemand anders, die niet in een persoonlijke god gelooft, denkt aan een hemzelf overstijgend ordenend principe.
Hoe dan ook, iedere vrijmetselaar is dus geheel vrij hieraan zelf invulling te geven.
Daarom wordt de bijbel gezien als symbool van kennis.


Lid worden?

Op deze weblog en op onze website vind je veel informatie over de vrijmetselarij en over onze loge Mosam Trajectum en haar werkwijze

Lid worden doe je niet zomaar, het lijkt vrijblijvend, maar heeft zeker invloed op je bestaan en kan een ondersteunend proces zijn van persoonlijke groei door middel van betere zelfkennis en zelfontplooiing, een ervaring waar velen naar op zoek zijn.

Het lidmaatschap geeft broederschap en zorgt voor een beleving van spiritualiteit die in de huidige maatschappij vaak gemist wordt.

Als lid van de Loge is men ook lid van een vereniging. Een vereniging met een bestuur enz. Je wordt ingewijd en dit betekent ook dat je vrijmetselaar voor het leven bent.
Je bent overigens altijd vrij om de vrijmetselarij te verlaten.

VOOR WIE ...

Alle mannen en vrouwen met een goed karakter en goede wil komen in aanmerking om lid te worden. Je moet een open geest en hart hebben en iemand zijn die meedoet in een groep en een ’teamspeler’ is.
Er wordt wel van ieder lid verwacht voor zoveel mogelijk aanwezig te zijn ... we dragen tenslotte allemaal samen de loge.

HOE ...

Begin met je vrijblijvend aan te melden en wij nemen contact met je op.
Als uit het contact blijk dat je graag vrijmetselaar wilt worden, dan vindt er een intensief proces van nadere kennismaking plaats.
Daaruit moet blijken dat je persoonlijk gemotiveerd bent om vrijmetselaar te worden. Ook moet blijken dat je 'vrij en van goede naam' bent. 
Met 'vrij' bedoelen we dat je niet gebonden bent aan de regels of opvattingen van enig genootschap, dat je vrij bent van dogma’s. De vrijmetselaar moet geheel vrij zijn in zijn denken. Vrij betekent in die zin dan ook verdraagzaam.
Van 'goede naam' betekent dat je van goed gedrag bent, dat je je houdt aan de regels van het maatschappelijk bestel en dat je het democratisch gekozen gezag respecteert.

ALS JE ...
 • graag andere aspecten van jezelf wilt ontdekken
 • je begrip van de wereld zou willen ontwikkelen
 • wilt dat je leven meer voldoening geeft
 • broederschap wilt ervaren
 • aan een betere samenleving wilt bijdragen
 • de vooruitgang van de mensheid wilt helpen

Dan nodigen we je van harte uit om met ons mee te doen!

Vul het formulier op de website in of vul het contactformulier onderaan de rechter kolom in. Je kunt natuurlijk ook een mail sturen naar loge Mosam Trajectum.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op...


Organisatie van Le Droit Humain

Organisatie internationaal

Internationaal Convent: de wetgever

De wetgevende macht van de IOGVM 'LE DROIT HUMAIN' berust bij het Internationaal Convent.

Het internationaal Convent wordt eens in de 5 jaar bijeengeroepen om te stemmen over het door de Opperraad gevoerde beleid en het financieel verslag, om het beleid voor de komende 5 jaar te bepalen en om de leden van de Opperraad te kiezen.

Tevens wordt elke 5 jaar de internationale Ordegrondwet herzien, na uitvoerige beraadslagingen en stemmingen over de voorstellen die door Federaties en Jurisdicties zijn ingediend.

Opperraad: de uitvoerder
De uitvoerende mocht berust bij de Opperraad (het hoofdbestuur) die wordt gekozen door het Internationaal Convent.

De Orde telt wereldwijd ruim 29.000 leden, die bijeenkomen in de drie organisatievormen binnen de Ordestructuur.

Pioniersloges: dit zijn de eerste Loges in landen waar tot hun oprichting nog geen vestiging van de IOGVM 'LE DROIT HUMAIN' is geweest. Pioniersloges staan onder direct toezicht van de Opperraad.

Jurisdicties: een Jurisdictie heeft tenminste 2 Blauwe Loges en minimaal 30 leden en staat onder toezicht van een gedelegeerde van de Opperraad. Er zijn internationaal 8 Jurisdicties.

Federaties: een Federatie is binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de Internationale Ordegrondwet, autonoom in het inrichten van eigen werkwijze en structuur, die worden vastgelegd in het Algemeen Reglement, dat moet zijn goedgekeurd door de Opperraad. Een Federatie bestaat uit tenminste 5 Blauwe Loges en een Kapittel en heeft minimaal 120 leden. Momenteel kent de Orde internationaal 22 Federaties. De Opperraad benoemt op voordracht van de Federatie in elke Federatie een vertegenwoordiger.Organisatie in Nederland

De Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain telt 17 blauwe Loges. Elke Loge heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Zij worden tijdens de jaarlijkse verkiezingen gekozen, volgens bepalingen die zijn vastgelegd in een Algemeen Reglement. Elke Loge heeft daarnaast een Huishoudelijk Reglement. Leden met tenminste de graad van meester kunnen zich kandidaat stellen voor Loge-functies. Naast de gebruikelijke bestuurlijke functies zijn er ook rituele functies.


zondag 8 oktober 2023

.
.
.
.
.

Van Duisternis naar Licht

De weg van duisternis naar licht is diep geworteld in de symboliek en rituelen van de vrijmetselarij, een eeuwenoude broederschap die zich richt op persoonlijke groei, morele ontwikkeling en spirituele verlichting. In de context van de vrijmetselarij wordt de reis van duisternis naar licht vaak gezien als een allegorische reis van onwetendheid naar kennis, van onvolmaaktheid naar perfectie, en van spirituele duisternis naar spiritueel inzicht. 
Hier zijn enkele belangrijke aspecten van deze reis binnen de vrijmetselarij:
  1. Inwijding en inwijdingsrituelen: De maçonnieke reis begint met de inwijding van een kandidaat in een vrijmetselaarsloge. Deze inwijdingsrituelen symboliseren vaak de overgang van duisternis naar licht, waarbij de kandidaat wordt geleid door verschillende stadia van symbolische ervaringen die hem uiteindelijk naar het licht van kennis en inzicht leiden.
   2. Zoeken naar kennis en waarheid: Een belangrijk aspect van de ma√ßonnieke reis is het streven naar kennis, waarheid en spirituele verlichting. Door middel van studie, reflectie en deelname aan ma√ßonnieke rituelen, wordt de vrijmetselaar aangemoedigd om zichzelf te verheffen boven de materi√ęle wereld en te streven naar hogere idealen.
    3. Morele en ethische ontwikkeling: De vrijmetselarij legt sterk de nadruk op morele en ethische ontwikkeling. Vrijmetselaars worden aangemoedigd om deugden zoals broederschap, mededogen, eerlijkheid en rechtvaardigheid na te streven. Door het cultiveren van deze deugden, wordt de vrijmetselaar geholpen om zijn innerlijke duisternis te overwinnen en zichzelf te transformeren tot een moreel en spiritueel verlicht individu.
     4. Samenwerking en broederschap: De maçonnieke reis wordt niet alleen individueel gemaakt, maar ook als onderdeel van een gemeenschap van gelijkgestemde broeders en zusters. Door samen te werken met andere vrijmetselaars en deel te nemen aan maçonnieke rituelen en activiteiten, wordt de vrijmetselaar ondersteund en aangemoedigd in zijn spirituele zoektocht van donker naar licht.
      5. Symboliek van licht en duisternis: Binnen de vrijmetselarij wordt veel gebruik gemaakt van symboliek, waaronder het symbolisme van licht en duisternis. Het licht wordt vaak geassocieerd met kennis, waarheid en verlichting, terwijl de duisternis symbool staat voor onwetendheid en spirituele blindheid. Door het bestuderen en begrijpen van deze symbolen, wordt de vrijmetselaar geholpen om zijn eigen innerlijke duisternis te overwinnen en het licht van kennis en inzicht te bereiken.

      Kortom, de weg van duisternis naar licht is een symbolische reis van spirituele groei en ontwikkeling, een reis van onwetendheid naar kennis. Maar ook van zelfontdekking, zelfacceptatie en zelfrealisatie die ons in staat stelt om de volheid van het leven te ervaren en onze ware potentieel te realiseren.

      (klik HIER voor vergroting)

      Muziek in de loge

      Tijdens de bijeenkomsten is bijna altijd muziek te horen ... muziek versterkt het gevoel en de beleving, muziek verbroedert!

      Deze twee nummers van Wolfgang Amadeus Mozart, zijn vaak tijdens bijeenkomsten te horen:

      In diesen heil'gen Hallen
      :      Lasst uns mit geschlungnen Händen:
       


      (klik HIER voor een vergroting)